Pozwolenia wodnoprawne

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne i ile kosztują?

Tereny wodne oraz obszary źródła wody, które mają zostać przebudowywane są objęte szczególnym nadzorem oraz działaniem ochrony środowiska. Inwestycje planowane i przeprowadzane na terenach wodnych wymagają uzyskania szczególnego rodzaju pozwolenia od odpowiednich instytucji. Wraz z wejście nowej ustawy w 2018 roku, każdy inwestor, który planuje jakiekolwiek zmiany oraz budowę na terenie wodnym, jest zobowiązany do utrzymania specjalnej zgody, czyli pozwolenia wodnoprawnego. To szczególny rodzaj zgody administracyjnej, która zostaje wydana po dokładnej analizie operatu wodnoprawnego, a następnie wydaje stosowne orzeczenie. Uzyskanie zgody jest warunkiem, który pozwala rozpocząć starania o pozwolenie na budowę. Bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, inwestor nie ma prawa zmieniać i przebudowywać obszarów wodnych, na przykład zbudować przydomowej oczyszczalni ścieków czy własnego stawu. Warto dowiedzieć się, kiedy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne? Kto wydaje zgodę i jakie opłaty trzeba uiścić?

Pozwolenie wodnoprawne – kto wydaje?

Pozwolenie wodnoprawne jest bardzo rozbudowanym dokumentem. Zawiera bardzo istotne kwestie, które ściśle regulują możliwość przeprowadzania prac budowlanych, które będą wpływać na źródła wody. Dokument powinien zawierać informację: o celu i zakresie wykorzystania lub wpływania na tereny wodne, określać, jakie prace mogą być wykonane, a także posiadać informację, która określa, jakie obowiązki powinien wykonać inwestor, aby zminimalizować wpływ na środowisko. 

Wiele osób zadaje sobie pytanie, kto wydaje pozwolenie wodnoprawne? Rozpatrzeniem i oceną faktyczną wpływu prac na środowisko zajmują się organy państwowe. Z kolei przedstawicielem organu państwowego, który po dokładnej analizie wydaje zgodę wodnoprawną i swoim podpisem poświadcza uzyskanie pozwolenia jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich. Szczególne wnioski z kolei kierowane są kierowane do regionalnej dyrekcji zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, która po dokładnym zbadaniu operatu wodnego jest w stanie podjąć ostateczną decyzję. Wnioski należy kierować bezpośrednio do regionalnej jednostki Wód Polskich, a dokumenty do wypełnienia można znaleźć na odpowiednich stronach rządowych.

Pozwolenia wodnoprawne jaki jest koszt wydania

Oba wymienione organy, oprócz wystawianiem decyzji o uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, po upływie określonej ilości czasu mogą orzec o jej wygaśnięciu, zmianie lub też jej ograniczeniu. Dodatkowo, warto mieć na uwadze, iż zgoda na przeprowadzenie inwestycji na terenach wodnych nie jest bezterminowa. Pozwolenie nie jest wydawane na okres dłuższy niż trzydzieści lat, od dnia otrzymania uprawnienia. 

Pozwolenie wodnoprawne – jaka jest cena?

Opłata za pozwolenie wodnoprawne jest jednostajna dla wszystkich wnioskodawców, a jej wysokość ściśle reguluje stosowna ustawa. Pierwsza część opłaty powinna być pobrana w momencie składania wniosku i wynosi 88,74 zł. Kolejno, w momencie uzyskania pozwolenia, wnioskodawca jest zobligowany do wpłaty 221,34 zł – w przypadku złożenia jednego wniosku. Jeśli prośba o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wymagała wydania więcej niż jednej decyzji, opłata jest powiększana o liczbę wniosków. Z kolei, jeśli wniosek dotyczy jedynie oceny wodnoprawnej przez odpowiednie instytucje, inwestor, po jej uzyskaniu musi ponieść koszty w wysokości 885,36 zł.

Odpowiednią sumę pieniędzy należy wpłacić na numer bankowy urzędu Wód Polskich, a potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanego wniosku. W przypadku przebudowy terenów wodnych bez zezwolenia i złożenia wniosku o ich legalizację, inwestor będzie zobowiązany do zapłaty kwoty 4426,80 zł. 

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest potrzebne?

Wymagania wodnoprawnego wymagają różne inwestycje, których realizacja będzie przebiegała na terenach, na których obecna jest woda. Obowiązująca ustawa o ochronie środowiska i terenów wodnych reguluje także rodzaje urządzeń i instalacji, których instalacja jest możliwa na danym obszarze.

Wnioskowanie o pozwolenie wodnoprawne jest obowiązkowe, gdy wykorzystanie wody w gospodarstwie domowym lub przedsiębiorstwie są znacznie większe, niż jest to powszechnie uznane. Dotyczy to zwłaszcza dużego poboru wody, które jest konieczne do sprawnego funkcjonowania danej inwestycji. 

Kiedy inwestor jest zobligowany do złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 389 i 390?

 • w przypadku zwiększonej potrzeby korzystania z usług wodnych oraz szczególnego korzystania w wód,
 • podczas konieczności długotrwałego obniżenia poziomu wody podziemnej, na skutek przeprowadzanych inwestycji,
 • w momencie rekultywacji wód podziemnych oraz powierzchniowych,
 • podczas koniecznego wprowadzania substancji chemicznych, których zadaniem jest hamowanie rozwoju glonów,
 • instalacji różnego rodzaju urządzeń wodnych,
 • w przypadku regulowania przepływu wody, czyli podczas zabudowy potoków i strumieni oraz zmienianiu ich biegu,
 • przy zmianie terenu na obszarach, które stanowią bezpośrednią okolicę przebiegu wód, a konkretne prace mają wpływ na jej przepływ,
 • podczas budowy instalacji, takich jak rurociągi oraz przewody elektryczne w osłonach,
 • w przypadku budowy linii wysokiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjnych na terenach wodnych,
 • podczas budowania obiektów, których wpływ ma znaczenie na naturalne środowisko na terenach wodnych, dotyczy to także budowy budynków mieszkalnych,
 • podczas budowy obiektów, których celem jest gromadzenie chemicznych substancji, jak na przykład ścieków.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w dużej części dotyczy przedsiębiorców. Osoby prywatne mogą korzystać z bardzo uproszczonego systemu wnioskowania o zgodę, co znacznie ułatwia procedurę, na przykład instalacji pompy ciepła. Warto odpowiednio wcześniej wnioskować o uzyskanie odpowiednich dokumentów, co pozwoli na sprawne przeprowadzanie inwestycji.